Redactia.ro
Home » Știri » Cât este onorariul unui avocat cunoscut din România

Cât este onorariul unui avocat cunoscut din România

Cât este onorariul unui avocat

Onorarii avocați 2021. Onorariul avocaților poate să difere în funcție de mai mulți factori și dacă te interesează cam cât vei ajunge să plătești citește articolul de mai jos.

Cât este onorariul unui avocat în 2021

Onorariul unui avocat este calculat, de regulă, pe un tarif orar ceea ce înseamnă că plătești serviciile avocatului pentru fiecare oră de muncă. Acesta poate varia de la câteva zeci de euro pe oră, dar nu mai puțin de atât, până la chiar câteva sute de euro pe oră.

Sunt mai mulți factori de luat în calcul în calcularea onorariului unul dintre acestea este timpul. Acesta este de bază atunci când se stabilește onorariul avocatului. Mulți avocați petrec la muncă cel puțin opt sau 10 ore pe zi și timpul înseamnă bani, deci se plătește.

Alți factori care influențează calcularea onorariului sunt o experiența și reputația. Desigur că un avocat cu zeci de ani de experiență în spate și care este faimos va cere mult mai mulți bani decât tu un proaspăt absolvent sau cu experiență mică.

Sunt și cazuri în care onorariul avocaților poate depinde de rezultatul cauzei. Există anumite dosare în care avocatul nu primește nimic decât dacă clientul primește câștig de cauză în dosarul respectiv.  Așadar, sumele pot varia foarte mult și depinde și de domeniul despre care vorbim dacă este de natură penală sau în materie civilă. Totuși costurile unui avocat încep de la cel puțin 200 RON pentru cea mai simplă sarcină.

Onorariile minimale sunt următoarele, după cum arată legea

 1. În materie civilă / contencios administrativ și fiscal și necontencios
 2. Activități și cereri cu caracter necontencios

1.1. Notificări / adrese / corespondență – onorariu orar, dar nu mai puțin de 330 lei;

1.2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate – 330 lei;

1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau 440 lei ședința;

1.4. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete / poliție) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;

1.5. Cereri de strămutare – 440 lei;

1.6. Cereri de recuzare – 330 lei;

1.7. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale / statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai puțin de 440 lei ;

1.8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995 – 220 lei;

1.9. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puțin de 220 lei;

1.10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 – 440 lei.

 1. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 660 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 1.540 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială – 1.540 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 440 lei.

2.1.6. cereri posesorii – 1.540 lei

2.2. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 660 lei;

2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;

2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;

2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei.

2.2.6. peste 1.000.000 – 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de acțiuni:

 1. a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
 2. b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;
 3. c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
 4. d) acțiunile posesorii;
 5. e) acțiuni petitorii – acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
 6. i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;
 7. j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;
 8. k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;
 9. l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;
 10. m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;
 11. n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;
 12. o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale;

2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial – 1.760 lei;

2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial – 1.760 lei;

2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani- 1.760 lei;

2.3.4. Acțiunile în grănițuire – 2.200 lei;

2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată – 1.100 lei;

2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești – 1.100 lei;

2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter patrimonial când obiectul contestației vizează titlul executoriu, altul decât hotărârea judecătorească – se aplică onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter nepatrimonial sau când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească – 1.760 lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite – 2.200 lei.

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie :

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori – 1.760 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori – 2.200 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei – 1.540 lei;

2.5.4. tutelă, curatelă – 1.540 lei ;

2.5.5. punere sub interdicție – 1.540 lei;

2.5.6. tăgada paternității – 2.200 ;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție – 2.640 lei.

2.6. În materia contenciosului administrativ:

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă – 1.540 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ – 2.200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal – 2.640 lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC- 2.200 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei;

2.6.9 În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile art.2.2.

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 880 lei;

2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond –220 lei termen;

2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței – 1.540 lei;

2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.

2.8. În materie contravențională:

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției – 1.100 lei.

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară – 1.540 lei;

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

 1. a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC – 1.540 lei;
 2. b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 1.540 lei;
 3. c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.

2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:

2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea CIM – 2.200 lei;

2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 1.540 lei;

2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege – 1.100 lei.

În materie penală, onorariile sunt cu totul altele.